• Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI "GRATIS DLA 10 PIERWSZYCH ZAMÓWIEŃ"


§1. Promocja

 1. Promocja „GRATIS dla 10 pierwszych zamówień” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez KIMA Paulina Szczygieł z siedzibą we Wrocławiu, NIP:  8942971713 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://babykima.com/.
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem:https://babykima.com/news/n/67/Regulamin.
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

§2. Definicje

 1. Gratis – oznacza produkt Miód z mleczkiem pszczelim 240 g, który jest przez Sprzedawcę dołączany do zamówień za darmo, bez konieczności uiszczenia przez Klienta ceny za ten produkt.
 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego – oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://babykima.com/news/n/67/Regulamin
 5. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający w domenie:  https://babykima.com 
 6. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie: https://babykima.com/. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.
 7. Uczestnik Promocji ("Uczestnik") – oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.
 8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.

§3.Czas trwania promocji

 1. Promocja trwa od dnia 01.05.2024r. (godzina 00:00) do zgromadzenia 10 zamówień w systemie.

§4. Zasady Promocji

 1. Promocja dotyczy WYŁĄCZNIE 10 pierwszych zamówień złożonych w Sklepie internetowym: babykima.com. O otrzymaniu gratisu decyduje kolejność złożenia zamówienia.
 2. Produkt gratisowy nie znajdzie się w podsumowaniu zamówienia, ale zostanie dołączony do paczki, jeśli spełniono warunki, o których mowa w pkt.1.
 3. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora – przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §3 powyżej.
 4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem tylko jeden raz (dotyczy jednego zamówienia na jedno konto założone w sklepie https://babykima.com/), po spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego – będącego konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu zakupionego śpiwora, według regulaminu zwrotów dostępnego pod adresem https://babykima.com/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje.

 §6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://babykima.com/news/n/360/Regulaminy-promocji
 2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Maślicka 177f/9, 54-104 Wrocław lub na adres e-mail: hello@babykima.com
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.